Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi BARBORA interneta veikalā

1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”) paredz vispārējos Santa un Barbara interneta veikala www.santaunbarbara.lv  (turpmāk – „Santa un Barbara veikals”) nosacījumus. Noteikumi ir piemērojami, ja Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas Santa un Barbara interneta veikalā piedāvātās preces vai jebkādā citā veidā izmanto Santa un Barbara interneta veikala sniegtos pakalpojumus.

1.2. Santa un Barbara veikals ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kas ir orientēts uz patērētājiem, kuri iegādājas preces personisko, ģimenes, mājsaimniecības vajadzībām jeb nolūkam, kas nav saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību.

1.3 Santa un Barbara interneta veikalā preču tirdzniecību organizē, pilda un ar to saistītos pakalpojumus Pircējam sniedz SIA „JAVIS”, juridiskā adrese: Nīcgales iela 2A, Rīga, LV-1035, Latvija, reģistrācijas nr.: 40003236745, PVN maksātāja kods LV40003236745.

1.4. Par Pircējiem šajos Noteikumos ir uzskatāmas personas, kuras iepērkas Santa un Barbara interneta veikalā vai izmanto citus Santa un Barbara veikala pakalpojumus. Izmantot Santa un Barbara interneta veikalu un tajā iepirkties ir tiesības (a) rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kuras ir pilngadīgas un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu, un (b) juridiskām personām, kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai  pilnvarotie pārstāvji, noformējot pasūtījumu Santa un Barbara interneta veikalā Noteikumos noteiktā kārtībā.

1.5. Noformējot pasūtījumu vai iesniedzot piedāvājumu Pircējs apstiprina, ka tam ir tiesības iepirkties Santa un Barbara interneta veikalā, proti, tas atbilst Noteikumu 1.4. punkta noteikumiem.

1.6. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu šie Noteikumi kļūst par starp Pircēju un Starpnieku noslēgtu līgumu un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz Santa un Barbara interneta veikalā preču pasūtījumu, Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu (ja Pircējs ir izvēlējies, ka par precēm norēķināsies pasūtīšanas laikā) un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu Starpnieks nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šī līguma. Ja Latvijas Republikas normatīvie akti paredz, ka atbilstošās preces var iegādāties tikai personas, kurām ir tādas tiesības (piem., alkoholu vai enerģijas dzērienus var iegādāties tikai tās personas, kuras nav jaunākas par 18 gadiem), līgums starp Pircēju un Starpnieku par tādu preču pirkšanu- pārdošanu uzskatāms par noslēgtu no tā brīža, kad Starpnieks (tā pārstāvis) atbilstošo preču piegādes laikā pārliecinās, ka Pircējs (t. i., atbilstošo preci pasūtījusī un tās cenu samaksājusī  persona vai juridiskās personas gadījumā tās pārstāvis vai pilnvarotā persona) ir tiesīga iegādāties pasūtītās preces. Starpniekam konstatējot, ka Pircējam nav tiesību iegādāties pasūtītās preces, līgums par tādu preču pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu, preces Pircējam ) nav pārdodamas, bet par precēm samaksātā nauda  atmaksājama Pircējam 5 (piecu) darba dienu laikā no plānotās piegādes dienas. Tādā gadījumā Starpniekam ir tiesības no Pircējam atmaksājamās summas, ieturēt preču piegādes izdevumus.

1.7. Pircējs nav tiesīgs  iesniegt preču pasūtījumu Santa un Barbara interneta veikalā, ja tas nav iepazinies ar Noteikumiem un (vai) tiem nepiekrīt. Tajos gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai noteiktai to daļai, tam nebūs iespējas pasūtīt preces Santa un Barbara interneta veikalā. Pircējam, pasūtot preces Santa un Barbara interneta veikalā, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt.

1.8. Starpnieks saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam, iepērkoties Santa un Barbara interneta veikalā, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti Santa un Barbara interneta veikalā, tādēļ Pircējam s ar Noteikumiem jaiepazīstas katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs pēc grozīto Noteikumu publicēšanas Santa un Barbara interneta veikalā veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar jaunajiem grozījumiem un tiem piekrīt.

1.9. Starpnieks neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir no tās bez iebildumiem atbrīvojams, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

2. Reģistrācija un personas datu apstrādāšana

2.1. Klienta personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes politiku (saite). Ja Pircējs izmanto Santa un Barbara interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Klienta personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

2.2. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, nosakot, vai Pircējs un persona, kam tiek piegādātas preces, ir pilngadīgs (Latvijas Republikas likumos noteiktajos gadījumos) vai ne mazāk kā 18 gadu vecas, pārdodot un piegādājot preces, izsniedzot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksas un/vai naudu par Pircēja atdotajām precēm, parāda nokārtošanu, citu saistību izpildi, kas izriet no Pirkuma līguma, un Pircējam nodrošinot piekļuvi citiem Santa un Barbara interneta veikala pakalpojumiem.

2.3. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot pasūtījuma veidlapu un marķējot atbilstošos laukus, kas norādīti šajos noteikumos.

3. Preču cenas, apmaksāšanas kārtība un termiņi

3.1. Preču cenas Santa un Barbara interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas Eiro ar PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Santa un Barbara interneta veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

3.2. Pircējs norēķinās par preci vienā no šiem veidiem:

3.2.1. Apmaksa, pasūtījuma laikā izmantojot interneta banku: priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izmantojamo interneta bankas sistēmu. Pircējam, vēloties izmantot šo apmaksas formu, ir jābūt parakstījušam interneta bankas līgumu ar vienu no zemāk norādītajām bankām: „Swedbank” AS, „Luminor Bank” AS; “SEB banka” AS, “Citadele Banka” AS un citi. Maksājot par precēm šādā veidā, Pircējam internetbankas sistēmā izveidojas maksājums pēc tā apmaksājamā pasūtījuma. Naudu Pircējs pārskaita uz Starpnieka kontu. Atbildība par datu aizsardzību Pircēja maksājuma laikā šajā gadījumā attiecināma uz atbilstošo banku, jo visas naudas operācijas notiek bankas internetbankas sistēmā.

3.2.2. Apmaksa, pasūtījuma laikā izmantojot maksājuma karti: priekšapmaksa izmantojot Pircēja izmantojamu MasterCard, VISA vai VISA Electron debetkarti vai kredītkarti. Maksājot par preci ar Pircēja kredītkarti vai debetkarti, Pircējam ir jāievada savi kartes dati.

3.3 Tikai brīdī, kad Starpnieks no tā izvēlētās maksāšanas sistēmas operatora, saņem atbilstošu Pircēja maksājumu par precēm un to piegādes (transportēšanas) veikšanas apstiprinājumu, Starpnieks uzsāk pasūtījuma izpildi un no šī brīža arī aprēķināms preču piegādes termiņš. Preču un to piegādes cenas ir norādītas, ieskaitot PVN.

3.4. PVN faktūrrēķinu Starpnieks izraksta un Pircējam nosūta uz Pircēja anketā norādīto elektronisko pastu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc preču piegādes.

3.5. Pircējam, ja tas ir juridiska persona, ir tiesības norēķināties par precēm,  apmaksājot Starpnieka izstādītos  priekšapmaksas rēķinus (izvēloties tādu apmaksāšanas veidu). Naudu Pircējs pārskaita uz Starpnieka kontu priekšapmaksas rēķinā norādītājā termiņā. Pircējam, neapmaksājot priekšapmaksas rēķinu tajā norādītajā termiņā vai apmaksājot priekšapmaksas rēķinu, neievērojot rēķinā norādītās interneta norādes, t.i. speciālu maksājuma veikšanas saiti, preču pasūtījums no Starpnieka puses nav izpildāms. Atbildība par Pircēja datu aizsardzību maksāšanas laikā šajā gadījumā gulstas uz atbilstošo banku, jo visas naudas operācijas noris bankas internetbankas sistēmā.

3.6 Ja pircējs vēlas iegādāties alkoholiskos dzērienus, tad pirms pirkuma apmaksas, klientam ir nepieciešams apliecināt, ka ir vismaz 18 gadus vecs.

4. Preču komplektēšana un piegādāšana

4.1. Starpnieks pieliks visas pūles, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apmērā, taču nevar piešķirt un nepiešķir jebkādas garantijas. Ja pasūtījuma komplektēšanas vietā nav pasūtīto preču atlikuma vai preces pietiekamā daudzumā, Starpnieks saglabā tiesības nepiegādāt preces, piegādāt mazāku preču daudzumu vai izvēlēties Pircēja pasūtītai precei analoģisku vai pēc iespējas ar savām īpašībām līdzīgu preci (turpmāk – „Aizstājējprece”), ja Pircējs Santa un Barbara interneta veikala sistēmā būs atzīmējis, ka tas vēlas, lai tam tiktu piegādāta Aizstājējprece.

4.2. Ja Starpnieka izvēlētās Līdzīgās preces cena ir mazāka, par to, ko Pircējs ir samaksājis, samaksātās un faktiskās cenas starpība atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no preču piegādes. Ja Līdzīgās preces cena ir  lielāka, Starpnieks apstiprina, ka Pircējam nevajadzēs papildus piemaksāt.

4.3. Ja Pircēju neapmierina Starpnieka izvēlētā Aizstājējprece, tas šo preci var atgriezt preci piegādājušajam Starpnieka pārstāvim, sūtījuma piegādes laikā. Atgriešanas fakts atzīmējams faktūrrēķinā, pavadzīmē, sūtījuma nodošanas-pieņemšanas vai preču atgriešanas dokumentā (par dokumentu var tikt uzskatītas arī  elektroniskās ierīces, piemēram CAT S40).

4.4. Pircējam, pieņemot Starpnieka piegādātās Līdzīgās preces, vēlāk tās var tikt atgrieztas (izņemot preces, attiecībā uz kurām  saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav izmantojamas atteikuma tiesības ) tikai šo Noteikumu nodaļā „Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana” noteiktajos  gadījumos un kārtībā.

4.5. Pircējs apņemas preces pieņemt pats tā izvēlētā laika loga robežās vai, veicot pasūtījumu, komentāru sadaļā norādīt personu, kura ir tiesīga Pircēja vārdā saņemt pasūtījumu (attiecībā uz Pircēju – juridisko personu – šī prasība ir izpildāma obligāti). Skaidrības labad tiek noteikts, ka enerģijas dzērienus un alkoholu ir tiesīgs saņemt tikai pats Pircējs (fiziskā persona) personīgi.

4.6. Preces pēc sūtījuma pārbaudīšanas Pircējam vai tā norādītajai personai nododamas tikai tad, kad Pircējs vai tā norādītā persona parakstās pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas- pieņemšanas dokumentā. Ja Pircējs fizisku trūkumu dēļ, slimības vai citu iemeslu dēļ nevar pats parakstīties elektroniskajos vai citos dokumentos, ar tā pilnvarojumu par to parakstās cita persona vai Starpnieks (vai tā pilnvarota persona), Pircējam mutiski vai citādi apstiprinot parakstīšanās iespēju.

4.7. Enerģijas dzērienus, kā tie formulēti Latvijas Republikas pārtikas likumā, Pircējs (juridiskās personas gadījumā tās pārstāvis) var pasūtīt tikai tad, ja Pircējam ir ne mazāk kā 18 (astoņpadsmit) gadu un tas to apstiprina Santa un Barbara interneta veikala sistēmā Starpnieka noteiktā veidā. Enerģijas dzērieni nododami pašam Pircējam  tikai tādā gadījumā, ja Pircējs  ir ne jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem un pieņemot preces Starpniekam uzrāda to apstiprinošu spēkā esošu personas dokumentu (Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa pasi, Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa personas identifikācijas karti). Pircējam  neuzrādot personas dokumentu, uzrādot spēkā neesošu personas dokumentu vai noskaidrojoties, ka Pircējs  ir jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Starpnieks enerģijas dzērienu nenodod Pircējam  un ir uzskatāms, ka preču (enerģijas dzērienu) piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, un tādēļ līgums par enerģijas dzērienu pirkšanu-pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu.

4.8. Atsaucoties uz Alkoholisko dzērienu aprites likumu, alkoholiskos dzērienus aizliegts Iegādāties vai nodot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadu vecumu.

4.9.Saskaņā ar Latvijas Republikas Alkohola aprites likumu, Pircējs var pasūtīt alkohola dzērienus tikai, ja Pircējs, fiziska persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu un tas to apstiprina Santa un Barbara interneta veikala sistēmā Starpnieka noteiktā veidā. Alkohols nododams pašam Pircējam  tikai tādā gadījumā, ja Pircējs  ir ne jaunāks par 18 gadiem un, pieņemot preces Starpniekam uzrāda to apstiprinošu spēkā esošu personas apliecinošu dokumentu (Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa pasi, Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa personas identifikācijas karti). Pircējam  neuzrādot personas dokumentu, uzrādot spēkā neesošu personas dokumentu, konstatējot, ka pirkums veikts uz Juridisku personu vai noskaidrojoties, ka Pircējs  ir jaunāks par 18 gadiem, Starpnieks alkoholu nenodod Pircējam un ir uzskatāms, ka preču (alkohola) piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, un tādēļ līgums par alkohola pirkšanu-pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu.

4.10. Klients var pasūtīt alkoholu jebkurā diennakts laikā, taču tā piegāde (preces nodošana klientam) var notikt tikai un vienīgi laika posmā no plkst. 8.00 – 22.00. Ja kāda iemesla dēļ piegādes laiks iziet ārpus noteiktā atļautā alkohola piegādes laika (plkst. 8.00 – 22.00), alkohols klientam netiks izsniegts.

5. Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš

5.1. Par informāciju par preču īpašībām (to  pareizību) atbild preču ražotāji un (vai) izplatītāji, bet Starpnieks ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu (nodošanu) patērētājiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.

5.2. Starpnieks neatbild par to, ka Santa un Barbara interneta veikalā esošās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai, Pircēja izmantojamo ekrānu (monitoru) īpašību vai citu tehnisko iemeslu dēļ, kā arī ņemot vērā saprātīgi iespējamās attēlā neatbilstības.

5.3. Starpnieks nepiešķir preču kvalitātes garantijas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāpiešķir Pārdevējam vai preces ražotājam. Ja Pircējs par preču kvalitātes garantiju vēršas pie Starpnieka, tas katrā konkrētā gadījumā novirza Pircēju pie Pārdevēja vai pie citas par preces kvalitātes garantiju atbildīgas personas un nodod citu informāciju, kas ir nepieciešama Pircējam, lai tas atbilstoši izmantotu precei piešķirto kvalitātes garantiju.

5.4. Tajos gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem, precēm ir noteikts derīguma termiņš, Starpnieks apņemas tādas preces pārdot Pircējam tā, lai tam tiktu sniegta reāla iespēja preces izmantot līdz to derīguma termiņa beigām.

6. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

6.1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties  no BARBORA veikalā noslēgtā preču pirkšanas- pārdošanas līguma, par to paziņojot Starpniekam rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas. Brīvas formas paziņojumu, kurā skaidri identificēts Pircējs (vārds, uzvārds) un pasūtījuma datums, par atteikuma tiesību izmantošanu, Pircējs nosūta Starpniekam uz šādu adresi: "Santa un Barbara”, Brīvības 188, Riga, LV-1012 vai pa e-pastu: [email protected]

6.2. Iesniedzot rakstisku paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu,  Pircējam ir ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, jāatgriež prece (ja tā tika piegādāta) šo Noteikumu 6.6. punktā noteiktā kārtībā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos atteikuma tiesību izmantošanas laikā, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

6.3. Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i.,  fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.4. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja ir konstatējams jebkurš no šādiem apstākļiem:

6.4.1. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

6.4.2. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

6.4.3. citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

6.5. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs pieteikt Starpniekam prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

6.6. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības vai kuras tiek atgrieztas atbilstoši Noteikumu 6.7. punktam, Pircējs   nosūta pa pastu vai bez maksas nodod Starpnieka pasūtījumu komplektēšanas centrā pirms tam vienojoties ar Starpnieku pa e-pastu [email protected] par preču atgriešanas laiku. Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz Pircējs. Ja Pircējs vēlas atgriezt preces to piegādes laikā, preces atgriežamas Starpnieka pārstāvim (kurjeram), kurš tās piegādājis.

6.7. Pircējs (gan fiziska, gan juridiska persona) ir tiesīgs apmainīt vai atgriezt, ievērojot Noteikumu 6.6. punkta kārtību, arī Līgumam atbilstošu preci, ja Pircējam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis u.c. Par Līgumam atbilstošas preces atgriešanu Pircējam ir jāpaziņo Starpniekam nekavējoties (pie preču saņemšanas, bet ne vēlāk kā preču saņemšanas dienā) pa e-pastu [email protected]. Šie noteikumi par Līgumam atbilstošas preces atgriešanu nav attiecināmi uz precēm, uz kurām nav iespējams izmantot atteikuma tiesības atbilstoši Noteikumu 6.4. punktam.

6.8. Atgriežamām vai maināmām kvalitatīvām precēm vai precēm, attiecībā uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nedrīkst būt zaudējušas preču pārdošanas izskatu (nav noņemtas un sabojātas etiķetes, nav noplēstas aizsargplēves u. c.), lietošanas īpašības un tās nevar būt lietotas. Precēm ir jābūt atgrieztām oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs tās saņēma, obligāti ir jāiesniedz preču iegādes dokumenti, garantijas kartes (ja tās tika izdotas), lietošanas instrukcijas un citi preču piederumi. Ja preces nav pilnā komplektācijā, ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakotas, Starpniekam ir tiesības nepieņemt preces, tās nemainīt un neatgriezt Pircējam par precēm samaksāto naudu.

7. Informācijas apmaiņa

7.1. Starpnieks visus paziņojumus sūta un citādi kontaktējas ar Pircēju pa tā pasūtījuma formā norādīto elektroniskā pasta adresi vai telefonu.

7.2. Pircējs visus paziņojums un jautājumus sūta un citādi kontaktējas pa e-pastu ([email protected]) vai telefonu (+ 371 67339199).

8. Pasūti! Pabrauc! Paņem!

8.1. Pircēja pasūtītās preces tiek nogādātas Santa un Barbara preču saņemšanas vietā sekojoša Santa un Barbara veikalā: Brīvības iela 188, Riga, LV-1012; Pircējs apņemas pats paņemt preces pasūtījuma iesniegšanas vietā.

8.2. Ieradoties Santa un Barbara veikalā, pircējam jādodas pie informācijas centra un jānosauc savu pasūtījuma numuru.

8.3. Pircējs maksā par precēm, veicot priekšapmaksu,  izmantojot šajos noteikumos punktā 3.3. norādītos norēķinu veidus.

8.4. Klienti tiek informēti par preču piegādi saņemšanas vietā, saņemot e-pastu. E-pastā tiks norādīts pasūtījuma numurs, kurš jāpasaka Santa un Barbara informācijas centra darbiniekam un dažu minūšu laikā pasūtījums tiks atdots klientam.

8.5. Preču saņemšanas vietā preces tiek glabātas izvēlētajā dienā.

8.6. Preces pēc sūtījuma pārbaudīšanas Pircējam vai tā norādītajai personai nododamas tikai tad, kad Pircējs vai tā norādītā persona parakstās pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas- pieņemšanas dokumentā.

8.9. Nodošanas-pieņemšanas noteikumu vispārējie noteikumi attiecas uz preču kvalitāti, garantiju un atgriešanu.

9. Beigu nosacījumi un strīdus risināšana

9.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.2. Attiecībām, kuras ir izveidojušās uz šo Noteikumu pamata, piemērojamas Latvijas Republikas tiesību normas.

9.3. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei  zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.4. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Starpnieku, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.

9.5. Ja strīdu starp Pircēju (patērētāju) un Starpnieku nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs (patērētājs) iesniedz Starpniekam rakstveida iesniegumu (elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts), kurā norāda:

1) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

2) iesnieguma iesniegšanas datumu;

3) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

9.6. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).

9.7. Starpnieks 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam (patērētājam) rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par patērētāja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepriekš minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, Starpnieks nekavējoties rakstveidā informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

9.8. Ja Starpnieks uzskata, ka Pircēja (patērētāja) prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt patērētājam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē patērētāju Noteikumu 8.7. punktā minētajā termiņā. Starpniekam ir pienākums pamatot patērētāja prasījuma atteikumu.

9.9. Ja Pircēju (patērētāju) apmierina Starpnieka piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.

9.10. Ja Starpnieks nesniedz atbildi uz Pircēja (patērētāja) iesniegumu Noteikumu 8.7. punktā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Starpnieks atsakās izpildīt patērētāja prasījumu.

9.11. Ja Starpnieks atsakās izpildīt Pircēja (patērētāja) prasījumu vai patērētāju neapmierina Starpnieka piedāvātais risinājums, patērētājs ir tiesīgs vērsties:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;

2) Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0, kas risina strīdus jomā, kurā darbojas Starpnieks;  vai izmantojot platformu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage

3) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;

4) tiesā.

Privātuma politika

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām Jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību.

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Šī informācija ir nozīmīga, tādēļ aicinām Jūs uzmanīgi iepzīties ar šiem Politikas noteikumiem pirms Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu personas datiem.

Pievēršam Jūsu uzmanību arī tam, ka gan Politika, gan arī Noteikumi var tikt mainīti, papildināti, atjaunoti.

Ja Jūs neakceptējat Noteikumus, šo Politiku vai atsevišķiem tās nosacījumus, mēs diemžēl nevarēsim sniegt Jums iespēju izmantot visas vai kādu no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. 

1. Kas ir personas dati un kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un kādēļ?

Reģistrācija.
Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. 

Jūsu personas datu iesniegšana ir obligāta, jo, tos neiesniedzot, Jūs nevarēsiet noslēgt Līgumu un izmantot mūsu sniegtos Pakalpojumus. Līgumam nepieciešamie dati: Jūsu vārds, uzvārds, adrese (nav obligāti), e-pasta adrese un tālruņa numurs. Jūsu norādītos kontaktinformācijas datus (elektronisko pastu, tālruņa numuru) varam izmantot saziņai ar Jums Līguma saistību izpildē, t.sk., atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, pretenzijām, sniedzot svarīgu informāciju par Pakalpojumiem, to sniegšanu un (vai) šīs Politikas izmaiņām, sazinoties ar Jums, ja esat aizmirsis savus pasūtītos pirkumus, vai konstatējam sarežģījumus Līguma saistību izpildē, kas saistīti ar veiktajiem pirkumu darījumiem, u.tml. Ļoti svarīgi ir tas, lai Jūsu norādītie personas dati būtu precīzi un pareizi. Noslēdzot Līgumu ar mums, mēs uzskatām, ka Jūsu iesniegtie personas dati ir precīzi un pareizi.

1.2. Jūsu pirkuma datu apstrāde

Sniedzot Jums Pakalpojumus un dažādas priekšrocības – noslēdzot un izpildot līguma saistības, Jūs veicot naudas samaksu par preci, mēs veicot naudas atmaksāšanu Jums (ja Jūs atgriežat iegādāto preci mums), piešķirot atlaides pirkumiem u.c. – mēs paralēli Jūsu pasūtījuma datiem apstrādājam datus par Jūsu pirkuma operācijām (turpmāk – pirkuma dati) un izrakstām Jums grāmatvedības attaisnojuma dokumentus (faktūrrēķinus, rēķinus, preču pavadzīmes, u.tml.), saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām (piemēram, Pievienotās vērtības nodokļa likums, likuma “Par grāmatvedību” 7.pants nosaka grāmatvedības attaisnojuma dokumentos norādāmos personas datu rekvizītus, u.c.).

Pakalpojumu administrēšanas mērķim apstrādājamie Jūsu pirkuma dati: Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, paraksts (ja pats pieņemat preces), pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu cenas un piešķirtās atlaides, pirkumu apmaksas metode un maksājuma informācija.

Datu apstrādes termiņš: Grāmatvedības attaisnojuma dokumenti - 5 gadi pēc pirkuma operācijas veikšanas un preču pavadzīmes parakstīšanas dienas. Ar Jums noslēgto Līgumu un pirkumu darījumu apliecinošos grāmatvedības attaisnojuma dokumentus mēs varam uzglābāt arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgts saistību prasījumi, kas var izrietēt no līgumsaistībām, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Pirkuma datus un grāmatvedības attaisnojuma dokumentus mēs glabājam 5 gadus pēc pirkuma operācijas veikšanas un preču pavadzīmes parakstīšanas dienas, un ja termiņam beidzoties nav celta jebkāda veida prasība pret mums, mēs tos no datu bāzes izdzēšam un/vai uzticami anonimizējam, t.i., neatgriezeniski atdalām no Jūsu datiem un citas Jūs individualizējošas informācijas.

2. No kādiem avotiem mēs iegūstam un apkopojam Jūsu personas datus?

Mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši šādiem juridiskiem pamatiem:

- Jūsu piekrišana;

- Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, noslēgšanai un izpildei;

- mūsu leģitīmās intereses;

- juridisko pienākumu pildīšana, kas rodas un ir piemērojamas Sabiedrībai.

Jūsu datu apstrādei var tikt piemērots viens vai vairāki augstāk norādītie juridiskie pamati.

Gandrīz visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Reģistrējoties interneta vietnē www.santaunbarbara.lv Jūs datus iesniedzat tiešā veidā mums, bet pirkuma datus – izmantojot Pakalpojumus.

3. Kā mēs datus glabājam un iznīcinām?

Noslēdzoties Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas periodam, kas noteikts šajā politikā (izņemot, zemāk minētajos gadījumos), mēs iznīcināsim Jūsu datus drošā veidā, bet Politikā norādītajos gadījumos – uzticami un neatjaunojami anonimizēsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā laika periodā.

Ilgāk, nekā noteikts šajā politikā, Jūsu personas dati var tikt uzglabāti tikai tad, ja pastāvēs kāds no šādiem apstākļiem:

- tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizsargāties pret prasījumiem, pretenzijām vai prasībām un varētu īstenot savas tiesības;

- personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem

- ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu rīcību, kā sakarā tiek veikta izmeklēšana;

- Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai;

- pastāvot citiem tiesību aktos noteiktajiem pamatojumiem.

Gadījumā, ja būs iestājušies šādi apstākļi, tad informācija, kas satur personas datus tiks glabāta līdz attiecīgā procesa (kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa pabeigšanas) nodošanai tiesībsargājošajai institūcijai vai tās galīgajam nolēmumam.

5. Kādā teritorijā mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā.

Informācija par akcīzes preču licenci

Licences sērija un numurs: MT 00000000867